Taisyklės ir sąlygos

Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi internetine parduotuve giliukas.lt, prašome įdėmiai perskaityti žemiau esančias pirkimo taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp giliukas.lt administratoriaus ir Jūsų.

Primename, jog norėdami naudotis internetine parduotuve giliukas.lt, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių.

Pažymėdami "Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklės ir sąlygos " Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Taip pat pažymime, kad prekių išvaizda ir spalvos gali skirtis nuo iliustracijų.

 

1. BENDROS NUOSTATOS

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Kliento (toliau - "Klientas") ir pardavėjo MB "Septem anguli" (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes giliukas.lt interneto parduotuvėje (toliau - e. parduotuvė).

SVARBU! Užsakydami prekes e. parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Šios taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų ir internetinės parduotuvės giliukas.lt. Jos sudaromos norint užtikrinti Kliento ir Pardavėjo teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

Jūs, pirkimo metu pažymėję varnele laukelį "Taisyklės ir sąlygos perskaičiau ir sutinku“ ir paspaudę mygtuką „Tęsti", patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį ir be jokių išlygų sutinkate su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

giliukas.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Jums teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su Parduotuvės Taisyklėmis, nors Jums tokia galimybė buvo suteikta.

giliukas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais. Jums taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

2. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių.

Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.

Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. Parduotuve.

Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.

Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų, laikinai sustabdyti arba nutraukti e. Parduotuvės veikimą.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šios sutarties sąlygas, e.parduotuvės veikimo sąlygas.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

 

Prekių aprašymas yra pateikiamas prie kiekvienos prekės, pateikta prekių nuotrauka gali šiek tiek skirtis nuo realybės.

Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

Konkrečių prekių kainos pateiktos litais ir eurais nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo kainos automatiškai apskaičuojamos formuojant užsakymą. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už prekes.

Prekėms, kurioms galioja akcija, papildomai kupono nuolaida netaikoma.

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 

Apmokėti už įsigyjamas prekes galima bankiniu pavedimu, per mokejimai.lt sistemą ir grynaisiais gavus prekes.

SVARBU! Mes niekada neprašysime Jūsų mokėjimo duomenų. Mes matome tik rezultatą – mokėtoją ir mokėtiną sumą. Taip pat mes nekaupiame ir neapdorojame Jūsų mokėjimo informacijos.

Jūsų užsakymas saugomas 48 valandas. Jei per šį terminą Jūs neapmokate užsakymo, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

                                                                         6. PREKIŲ PRISTATYMAS

Gavę Jūsų užsakymą, mes jį iš karto apdorojame. Prekės pirstatomos per 1-4 darbo dienas, jeigu prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip. Išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Jūs sutinkate, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Pristatymo kainos nurodomos ir automatiškai apskaičuojamos formuojant užsakymą.

Pardavėjas neatsako už Jūsų užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Prekių, kurių svoris viršija 30 kg, iškrovimu privalo pasirūpinti Klientas.

Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje siunta laikoma perduota. Klientui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių, pagal kurio duomenis galima identifikuoti siuntą, ta siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios siuntos ir nebūtų Kliento pasirašyti.

Pastebėjęs siuntos ar vienos iš pakuočių pažeidimą, Klientas privalo tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pakuotės pažeidimo aktą, jeigu yra galimybė nufotogafuoti pažeistą pakuotę. Klientui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkinga ir Pardavėjas ir kurjeris neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.

Pastebėję, jog prekės neatitinka užsakymo, įsipareigojate nedelsiant susisiekti su Pardavėju. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl mūsų ar mūsų vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

7. GRĄŽINIMAS

Vartotojų nuotolinėmis priemonėmis įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnis reglamentuoja pirkėjo teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos nadojant nuotolines priemones. Minėtu straipsniu nustatyta, kad pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant nuotolines priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 14 darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Vartotojas turi teisę kokybiškas prekes grąžinti arba pakeisti į kitą prekę per minėtą terminą nenurodydamas grąžinimo priežasties, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. Jos išlaidas apmoka kaltoji šalis.

Norėdamas grąžinti prekę arba pakeisti prekę į kitą šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo/ keitimo dokumentą, kurį rasite paspaudę šią nuorodą http://www.giliukas.lt/download/prekiu-keitimo-grazinimo-forma.docx arba rubrikoje garantijos ir grąžinimas, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.

Grąžinant arba keičiant kokybiškas ir nekokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (netaikoma, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
 • prekė negali būti naudota, negali būti nuplėšta prekės etiketė (netaikoma, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (netaikoma, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • būtina pateikti prkės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui arba keitimui nepriimti.

Grąžinant arba keičiant kokybiškas prekes per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo, prekių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.

Už prekes, kurios grąžinamos laikantis  numatytų sąlygų, Jūsų sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Jūsų grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

Grąžinant prekes mokesčiai susiję su prekių pristatymu, atsiėmimu ar apmokėjimo kaina negrąžinami.

Keičiant prekę į brangesnę, pirkėjas turi primokėti trūkstamą sumą.

8. GARANTIJOS

Kiekvienos giliukas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Prekėms, įsigytoms internetinėje parduotuvėje „giliukas.lt“ suteikiama prekių gamintojo garantija, o šių prekių garantijos sąlygos ir terminai nurodytos prekių aprašyme, su preke perduodamame garantiniame talone ir sąskaitoje faktūroje, kurią gausite su užsakytomis prekėmis. Sąskaita faktūra yra prekės įsigyjimo dokumentas, kurį būtina saugoti iki garantinio laikotarpio pabaigos. Prekei suteikiamas garantinis terminas, nurodytas garantiniame talone, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jei nepateikiamas garantijos talonas. Talonas, kurio bent viena grafa neužpildyta ar trūksta pardavėjo parašo, laikoma negaliojančiu.

Prekėms, kurių aprašyme nėra nurodyti garantiniai terminai, yra taikomi garantiniai įsipareigojimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų. Sugedus prekei, įsigytai internetinėje parduotuvėje „giliukas.lt“ dėl garantinio remonto atlikimo jūs turite kreiptis prekės garantiniame talone nurodytais prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso adresais arba susiekite su mumis telefonu +370 653 17788 arba el. paštu info@giliukas.lt. Tolesnę eigą suderinsime individualiai.

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.

Visais atvejais nekokybiškos prekės nemokamai pakeičiamos kokybiškomis arba Jums grąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai.

Norėdamas grąžinti prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį rasite paspaudę čia arba rubrikoje garantijos ir grąžinimas, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.

Norėdami grąžinti nekokybišką prekę susiekite su mumis telefonu +370 653 17788 arba el. paštu info@giliukas.lt. Tolesnę grąžinimo eigą suderinsime individualiai.

Pirkėjui grąžinant nekokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti grąžinimo dokumentą.

Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui nepriimti.

Už prekes, kurios grąžinamos laikantis  numatytų sąlygų, Jūsų sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Jūsų grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

9. PRIVATUMO POLITIKA

Esame įregistruoti Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje kaip duomenų valdytojas.

Užsakant prekes registracija nebūtina, tačiau turite pateikti visus prekės pristatymui reikalingus asmeninius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, pristatymo būdą ir pan.

Jeigu registruojatės, pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Pardavėjo ir partnerių, teikiančių paslaugas, susijusias su pristatymu (partneriams pateikiami duomenys, reikalingi Kliento užsakytai prekei pristatyti).

Jei Jūs užsiregistravote, tai mums nesuteikia teisės naudoti Jūsų elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs pats pažymite, jog tokią informaciją norite gauti.

Jūs patvirtinate, kad suteikiate Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai pateikiate Pardavėjui lankydamasis e.parduotuvėje ir naudodamasis paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus mūsų partnerius, teikiančius pristatymo paslaugas. Tretiesiems asmenims Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją adresu: Žalgirio g. 14, Kretinga 97150, arba elektroniniu paštu info@giliukas.lt.

Klientas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją adresu: Žalgirio g. 7, Kretinga 97150, arba elektroniniu paštu info@giliukas.lt.

Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją adresu: Žalgirio g. 7, Kretinga 97150, arba elektroniniu paštu info@giliukas.lt

Asmens duomenys saugomi 2 metus po paskutinio pirkimo.

Slapukai (angl. Cookies)

Į Jūsų kompiuterio naršyklę www.giliukas.lt gali įrašyti slapukų (angl. Cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę.
Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

 

 10. TAIKYTINA TEISĖ

 

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šių taisyklių sąlygas ir kitus su sąlygomis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Sąlygų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja taisyklių sąlygų redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.

Jei po taisyklių sąlygų pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

Šioms taisyklių sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.